DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Sádrokartonářské a stavební práce

 

                       Anhydritové podlahy

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KVK rozšířila spektrum nabízených stavebních materiálů a technologií o litý anhydritový samonivelační potěr. Využívá se při výstavbě rodinných a bytových domů, v administrativních a obchodních prostorách a v objektech lehkého průmyslu. Nehodí se však do prostor trvale zatížených zvýšenou vlhkostí, jako jsou sauny, velkokuchyně nebo bazény. KVK tímto produktem nabízí nadstandardní alternativu betonovým podlahám.
Homogenní struktura a lepší mechanické vlastnosti anhydritového potěru umožňují snížit potřebnou tloušťku vrstvy ve srovnání s betonem až o 25 %, což se projeví redukcí tloušťky podlahové vrstvy oproti betonu. Tím se výrazně snižuje zátěž stropních konstrukcí, a proto jsou anhydritové potěry velmi vhodné pro rekonstrukce podlah ve starších budovách.
Lité anhydritové potěry získávají oblibu také díky menším technologickým omezením. Potěr ve srovnání s betonem vykazuje menší koeficient tepelné roztažnosti, což se projevuje v prostorové stabilitě a stálosti rozměrů. S nepatrnou délkovou a objemovou roztažností potěr umožňuje snížit počet a rozmístění dilatačních spár, takže obkladači a podlaháři nejsou při řešení podlahové krytiny omezováni návazností podlahových dilatačních spár. Vzhled interiéru také nemusí rušit přechodové a dilatační profily, práce je rychlejší a výsledek vzhledově mnohem atraktivnější.
Viskozita hmoty předurčuje anhydritové potěry k využití pro konstrukci s podlahovým vytápěním, protože řídká směs při aplikaci zateče do všech spár a bez vzduchových dutin a bublin zalije kapalinové potrubí i elektrické kabely. Kompaktní hmota při maximálním možném kontaktu s ohřívaným povrchem potrubí či kabelu snadno, rychle a stejnoměrně přenáší teplo k povrchu.
Vyzrálý potěr je prostorově stabilní a bez deformací, jeho pevnost dostačuje k použití bez nutnosti aplikace dodatečné výztuže. Podle konstrukční skladby lze potěrovou vrstvu realizovat jako pevně připojenou k podkladu, jako vrstvu nespojenou s podkladem, jako vrstvu na tepelně nebo zvukově izolační vrstvě, nebo jako vrstvu s instalovaným podlahovým vytápěním.

 
 
 

                        Kvalitní suroviny a moderní technologie

 
 
 
 

 Základem KVK anhydritového potěru jsou kvalitní vstupní suroviny, které procházejí řadou náročnou zkoušek. Potěr je vyráběn moderní technologií podle ČSN EN 13813 ve dvou variantách. Potěr CA-F4-C20 vykazuje pevnost v tlaku 20 MPa a pevnost v tahu za ohybu 4 MPa, potěr CA-F6-C30 vykazuje pevnost v tlaku 30 MPa a pevností v tahu za ohybu 6 MPa. Potěr je v souladu s výše uvedenou normou pravidelně testován v podnikové laboratoři a průběžně i přímo na stavbě. Výrobek je označen značkou shody CE a je na něj vydáno ES prohlášení o shodě.
Předepsaná tloušťka potěru vychází z typu materiálu a účelu použití v závislosti na plošném zatížení. Koeficient tepelné roztažnosti 0,012 mm.m-1K-1 předurčuje materiál k použití na velkých litých plochách bez nutnosti častých dilatačních spár. Vynikající viskozita hmoty v tekutém stavu a tepelná vodivost 1,2 mm.m-1K-1 zaručují skvělé parametry podlahy s instalovaným podlahovým vytápěním.
Výška vrstvy potěrové hmoty na stavbě se volí pro dosažení předepsané výšky podlahy. Tekutý anhydritový potěr po dobu zpracovatelnosti v délce přibližně tří hodin nabízí snadnou manipulaci, kdy se provede nalití vrstvy, její odvzdušnění a samonivelace. Potěr lze míchat a aplikovat i v teplotách do –5 °C, takže použitelnost technologie odpovídá běžným stavebním standardním postupům. Aby mohla hmota správně a homogenně ztuhnout, je třeba zabránit průvanu v místnosti.
Po zhotovení podlahy je povrch za běžných klimatických podmínek lehce zatížitelný již po dvou dnech, po pěti dnech bývá povrch plně zatížitelný. V případě, že je instalováno podlahové vytápění, je třeba začít s vyhříváním podlahy přibližně po sedmi dnech. Průběh a dobu prvního vyhřívání podlahy je vždy nutné koordinovat s dodavatelem systému v závislosti na použité technologii a materiálech topení, tloušťce podlahy, panujících podmínkách počasí, způsobu větrání a teploty systému. Vytápění zlepšuje proces vysychání potěru a snižuje vnitřní pnutí celé vrstvy.
Vyzrálost povrchu potěrové vrstvy pro další technologické postupy, například pokládku podlahové krytiny, se určuje zejména podle zbytkové vlhkosti. Její předepsaná hodnota se liší podle paropropustnosti zvoleného typu podlahové krytiny. Nedodržení předepsané hodnoty zbytkové vlhkosti může vést k poškození anhydritové vrstvy i podlahové krytiny.
Vlastnosti anhydritového potěru spolehlivě zaručují vysokou rovinnost povrchu s tolerancí do 2 mm/2 m délky, takže odpadá nutnost dodatečných úprav vyrovnávání roviny drahými stěrkovými materiály. Povrch je nedrolivý a hladký, bez přítomnosti bublin.

 

 
 
 

                      Přípravava směsi mobilně a na míru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Z práškové suché směsi po smíchání s vodou vzniká řídká hmota, která je samonivelační – v krátké době se pomocí mechanických přípravků před ztuhnutím srovná do dokonale vodorovné plochy. Při míchání je nutné dodržet správné množství vody vlévané do hmoty. Po nalití povrchu se provádí odstranění vzduchových bublin hliníkovou latí.
KVK stavebníkům nabízí kompletní řešení zhotovení podlahové desky. Zatímco běžně se využívá přípravy potěrů ze zásobníků a pomocí malých míchaček, Krkonošské vápenky Kunčice přicházejí s revolučním řešením přesně na míru. Pomocí speciálního mobilního strojního zařízení TRANSMIX zajistí dopravu suché směsi přímo na místo aplikace. Tahač s návěsem a technologickým zařízením pro míchání a dopravu směsi přijede na staveniště a podle požadavků stavebníka namíchá směs v požadované kvalitě, v potřebném množství a homogenním složení směsi, jejíž míchání je neustále kontrolováno počítačem. Pomocí čerpadla a hadic je tekutý potěr dodáván přímo do místnosti, kde se podlaha odlévá.                                                                                       Mobilní jednotka je energeticky nezávislá, ke své činnosti potřebuje pouze zpevněný podklad a zajištěnou dodávku vody. Na staveništi tak odpadá nutnost energeticky náročné elektrické přípojky, jejíž zajištění u energetických distribučních firem často způsobuje dlouhá zdržení. Pokud je staveniště řádně připraveno k odlití, posádka přepravní a míchací jednotky TRANSMIX je schopna za den připravit anhydritový potěr až na plochu 1000 m2. Denní produktivita je částečně závislá na dojezdové vzdálenosti od nejbližšího zásobovacího bodu, kde se do vozidla doplňují jednotlivé složky – přísady a pojiva. Stále se rozšiřující síť zásobovacích skladů je ale oprávněným předpokladem zvýšení celkové produkce.
Díky špičkovým agregátům ve výbavě TRANSMIXu je možné dopravit potěr až do vzdálenosti 150 metrů od vozidla, až do výšky desetipatrového domu (do výšky kolem 30 metrů). Veškerá manipulace se stavebním materiálem prakticky odpadá, při odlití podlahy pracovníci pouze pracují s hadicí. Při samotném lití se průběžně provádí odvzdušnění, kontrola výšky hladiny a nivelizace plochy.
Společnost KVK zavedením anhydritového potěru úspěšně navazuje na moderní trendy ve stavebnictví, neboť nabízí snadno zpracovatelný produkt, který přispívá ke zkrácení technologických procesů a prodloužení stavební sezóny.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek